Gebruiksvoorwaarden

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER MET NAME BEGREPEN DE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 1; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; EN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 5. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST BINDEND EN AFDWINGBAAR IS EN GELIJKE GELDINGSKRACHT HEEFT ALS EEN GESCHREVEN OVEREENKOMST DIE DOOR U IS ONDERTEKEND. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.

1. Inhoud

De auteur verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige door de auteur geleverde informatie, iedere onvolledige of incorrecte informatie daarbij inbegrepen, zullen om deze reden worden verworpen.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van pagina’s of de volledige publicatie, daarbij inbegrepen alle aanbiedingen en informatie, kunnen worden uitgebreid, veranderd of deels of volledig verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande kennisgeving.
De op onze webpagina’s aangeboden software is op vrijheid van virussen en functionaliteit gecontroleerd. Indien u beslist de aangeboden software te downloaden, te installeren en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord dat u betaald voor onze services en niet voor de Software!

2. Privacy reglement

Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of business gegevens (e-mail adressen, naam, adressen)te geven, dan is het verstrekken van deze gegevens volledig op vrijwillige basis.

3. Auteursrecht (Intellectuele eigendomsrechten).

De Software en alle kopieën die u daarvan maakt, zijn intellectueel eigendom van haar rechtmatige eigenaren.. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot het handelsgeheim en de vertrouwelijke informatie van de rechtmatige eigenaren. De Software is auteursrechtelijk beschermd op grond van, onder andere, de auteurswetten, en de toepasselijke wetten van het land waar de Software wordt gebruikt.

4. Garantie.

De Software wordt geleverd "IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" en Foxitsoftware.nl geeft geen garantie wat betreft het gebruik of de prestaties. Foxitsoftware.nl ZAL EN KAN GEEN GARANTIE GEVEN TEN AANZIEN VAN PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZOU KUNNEN BEHALEN. BEHOUDENS GARANTIES, BEPALINGEN, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN WAARVOOR GELDT DAT UITSLUITING OF BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN VOLGENS HET RECHT DAT OP U VAN TOEPASSING IS , VERLEENT Foxitsoftware.nl GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES DAT DE SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Foxitsoftware.nl IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, INCLUSIEF (ZUIVERE) VERMOGENS-, GEVOLG-,OF INDIRECTE SCHADE, GEDERFDE WINST OF GEMISTE INKOMSTEN, ZELFS NIET WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN Foxitsoftware.nl TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZIJ TOEGESTAAN ZIJN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Foxitsoftware.nl OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS GELIMITEERD TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SERVICE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING.